Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») αφορά την Εταιρεία με την επωνυμία “ΜΑΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “Chios Yachting”, με έδρα τη Χίο, Λεωφ. Χίου-Καρφά αρ. 62, στην Ελλάδα (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία διατηρεί ιστοσελίδα με σκοπό την προώθηση των σκοπών της εταιρείας, δηλαδή την ενοικίαση σκαφών αναψυχής, τη θαλάσσια κρουαζιέρα με σκάφη αναψυχής στο Αιγαίο Πέλαγος. Μέσω της ιστοσελίδας αυτής πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις των ενδιαφερόμενων αλλά και κρατήσεις για κρουαζιέρες και ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής.

Κάθε εταιρία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε ζώντα φυσικά πρόσωπα, εντός της Ε.Ε., είναι υποχρεωμένη από 25 Μαΐου 2018 να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό EΕ 679/2016, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Η ισχύς του Κανονισμού είναι άμεση σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η Πολιτική Δεδομένων δηλώνει τη συμμόρφωσή μας με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, έχει θεσπιστεί με σκοπό τη ενημέρωση των χρηστών και οιωνδήποτε τρίτων προσώπων – επισκεπτών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας https://www.chiosyachting.gr για τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων που συλλέγονται από την Εταιρεία, τα δικαιώματά τους αλλά και την υποχρέωσή μας για λογοδοσία και ασφάλεια. Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων έχουν προτεραιότητα για την Εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα χειρίζεται με υπευθυνότητα.

Η Εταιρεία δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί την Πολιτική αυτή, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στο δικτυακό της τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο της Εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις, θα θεωρείται ότι αποδέχεται αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να διακόψει τη χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Επιπλέον δικτυακοί τόποι μπορεί να προστεθούν μελλοντικά, για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των οποίων σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρ. 4 του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679, ισχύουν τα ακόλουθα:

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων»).

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους – μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους – μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

«Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, Υποκείμενα των Δεδομένων είναι οι χρήστες του δικτυακού του τόπου της Εταιρείας, οι μαθητές, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι, απόφοιτοι και λοιπά τρίτα πρόσωπα – επισκέπτες του δικτυακού τόπου).

 1. ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία μας συλλέτει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στους Δικτυακούς Τόπους ή στα Apps:

– Υποχρεωτικά: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)*, κωδικό πρόσβασης (login password), όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ και αριθμό Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η Εθνικότητα (πχ Ταυτότητα)

– Προαιρετικά: φύλλο,  ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου.

 • Στοιχεία από τις συναλλαγές σας με εμάς, είτε μέσω του φυσικού μας καταστήματος ή μέσω της ηλεκτρονικής μας σελίδας: Θα ζητήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα Δεδομένα που συλλέξαμε για:
 1. Επεξεργαστούμε και εξυπηρετήσουμε αίτημά σας για παροχή τουριστικής υπηρεσίας
 2. Να σας παρέχουμε εξατομικευμένες και επικαιροποιημένες υπηρεσίες και/ή προϊόντα,
 3. Να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω Newsletters, σύμφωνα με την εγγραφή σας μέσω της αντίστοιχης φόρμας, για να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 4. Να επεξεργαστούμε την πληρωμή
 5. Να απαντήσουμε σε πιθανά ερωτήματα που μας έχετε θέσει,
 6. Να υλοποιήσουμε το πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
 • Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας ή άλλων ιστοσελίδων που περιηγηθήκατε πριν από εμάς
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας.
 • Αντίγραφα των εγγράφων που παρέχετε για να αποδείξετε την ηλικία ή την ταυτότητά σας, όταν το απαιτεί ο νόμος (όπως αντίγραφο αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας). Για παράδειγμα τα αντίγραφα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για το πλήρες σας όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησής σας καθώς και την εικόνα του προσώπου σας (φωτογραφία). Αν παρέχετε ένα διαβατήριο, τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν επίσης τον τόπο γέννησης, το φύλο και την εθνικότητά σας.
 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το δικτυακό τόπο του Υπευθύνου Επεξεργασίας και αποθηκεύονται στην οικεία βάση δεδομένων, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την εκπλήρωση του σκοπού δραστηριότητας της Εταιρείας, την επικοινωνία με τα Υποκείμενα των Δεδομένων, καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Ρητά αναφέρουμε ότι τα στοιχεία αυτά, προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί της εταιρείας (ενδεικτικά: απόπλους σκάφου, σύνταξη passenger list κλπ), θα γνωστοποιούνται στις εκάστοτε αρμόδιες αρχές (πχ Λιμεναρχείο, Αστυνομία κλπ).

Τα στοιχεία χρηστών που έχουν επικοινωνήσει με την Εταιρεία διατηρούνται στους διακομιστές συνεργάτη της Εταιρείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας μας διαβιβάζονται σε συνεργάτες ή/και εργολάβους της Εταιρείας,  αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά στοιχεία των Υποκειμένων των Δεδομένων δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι εν λόγω αποδέκτες αποτελούν τρίτους συνεργάτες που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του ιστοτόπου της Εταιρείας. Οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Οι υπάλληλοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χρηστών του δικτυακού τόπου  της είναι συγκεκριμένοι, δεσμεύονται για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, απαγορευομένης της πρόσβασης άνευ εξουσιοδότησης.

Η Εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Δεν επιτρέπουμε σε μη εξουσιοδοτημένες οντότητες, και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας. Για όλα τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκατάθεσή σας, όπως αναφέρεται κατωτέρω.

 1. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Εταιρείας, οι χρήστες συμφωνούν με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα:

Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης/ Διαβίβαση σε υπηρεσίες ελλείψει νόμιμης διάταξης: Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει ενημερωθεί και συγκατατίθεται στην ενδεχόμενη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές Αρχές σε περίπτωση παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, καθώς και όταν τούτο κριθεί απαραίτητο για την προστασία από κινδύνους που αφορούν την κρατική και δημόσια ασφάλεια, καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

Προκειμένου να δώσεις ή αποσύρεις τη συγκατάθεσή σου για την ενημέρωσή σου, οποιαδήποτε στιγμή, επικοινώνησε μαζί μας στο info@greecesailing.gr ή χρησιμοποίησε τους συνδέσμους που θα βρεις στα email μας.

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων Υποκειμένων των Δεδομένων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο των Δικτυακών Τόπων και Apps μας θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους η Εταιρεία μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα τους όπως περιγράφεται στην παρούσα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία ικανοποιεί και διευκολύνει την ικανοποίηση των κάτωθι προβλεπόμενων δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων:

α) Δικαίωμα πρόσβασης

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, ανά πάσα στιγμή, επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το εάν και κατά πόσο τα προσωπικά δεδομένα του υποβάλλονται σε επεξεργασία και, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να του δίδεται πρόσβαση σε αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

β) Δικαίωμα διόρθωσης

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Περαιτέρω, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει κάθε διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον ζητηθεί.

γ) Δικαίωμα διαγραφής

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά μόνο εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

στ) Δικαίωμα εναντίωσης

Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Μόλις ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει πλέον να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδεικνύεται η ύπαρξη νόμιμων και επιτακτικών λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Υποκειμένου των Δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Η Εταιρεία εγγυάται ότι, εάν το Υποκείμενο των Δεδομένων εναντιωθεί στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, δεν υποβάλλει πλέον τα εν λόγω δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξει ότι συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του Υποκειμένου των Δεδομένων.

ζ) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά. Η Εταιρεία δεν προβαίνει στην παρούσα χρονική περίοδο σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε κάθε, όμως, περίπτωση και εφόσον στο μέλλον αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, θα ικανοποιεί το εν λόγω δικαίωμα.

Συνολικά, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι:

Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την εύκολη άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων, ώστε να λαμβάνονται αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούνται να απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από το Υποκείμενο των Δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δε μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο ασκηθέν από το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαίωμα, θα πρέπει να υπάρχει ειδική, επαρκής και πλήρης προς τούτο αιτιολόγηση.

Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων θα είναι ανέξοδες για τα Υποκείμενα.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μεταξύ των υποχρεώσεών της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται:

Η Αρχή της λογοδοσίας, όσον αφορά τις 6 αρχές που διέπουν την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, περιορισμός του σκοπού, ελαχιστοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ακρίβεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, περιορισμός περιόδου αποθήκευσης, ασφάλεια, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα).

Κάθε επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι σύννομη μόνο εφόσον ισχύει μια από τις παρακάτω 6 προϋποθέσεις:

 1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
 2. Η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης, όπου το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος,
 3. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,
 4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του φυσικού προσώπου,
 5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 6. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του φυσικού προσώπου.

 

 1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων το απαραίτητο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα, εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων για όσο διάστημα αυτά έχουν λογαριασμό στην Εταιρεία μας. Αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων που σχετίζονται με το σκοπό και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για τυχόν ποινικών ευθυνών από ατυχήματα κλπ).Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα των Υποκειμένων θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Συγκεκριμένα για τα Newsletter:

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας, ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις των Cookies ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του, ενεργοποιώντας αντιστοίχως τη λειτουργία των Cookies Google Analytics, λειτουργία η οποία είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένη και απαιτεί θετική ενέργεια από τον χρήστη.

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

 1. Γενικά

Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, μέσω του προγράμματος περιήγησης, όταν αυτός επισκέπτεται το δικτυακό τόπο της Εταιρείας. Τα Cookies βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν συλλέγει πληροφορίες που να ταυτοποιεί τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα Cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να βρίσκονται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

 1. Είδη Cookies

Στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας, χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες Cookies:

Παροδικά και επίμονα

Τα «παροδικά» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψης ενός χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας και διαγράφονται με την έξοδό του από αυτόν.

Τα «επίμονα» Cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από τον ίδιο.

Αναγκαία, λειτουργικά και Cookies επιδόσεων

Αναγκαία Cookies

Πρόκειται για Cookies τα οποία είναι απαραίτητα για να επισκεφθεί ένας χρήστης το δικτυακό τόπο της Εταιρείας (λ.χ. περιήγηση στις διάφορες ενότητες του δικτυακού τόπου ή συμπλήρωση φορμών). Σε περίπτωση που ο χρήστης προβεί σε απόρριψη των Cookies, ορισμένες ενότητες του δικτυακού τόπου ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.

Λειτουργικά Cookies

Τα λειτουργικά Cookies εξασφαλίζουν στους χρήστες εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης, αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις και τις αγαπημένες ρυθμίσεις που οι ίδιοι έχουν επιλέξει.

Cookies επιδόσεων

Για σκοπούς παρακολούθησης των επιδόσεων, η Εταιρεία χρησιμοποιεί Cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του δικτυακού της τόπου από τους επισκέπτες με στόχο, αφενός, την ικανοποίηση περισσότερων αναγκών των επισκεπτών – χρηστών και αφετέρου τη βελτίωση του περιεχομένου του δικτυακού της τόπου και τη διευκόλυνση της χρήσης του από τους επισκέπτες.

Cookies Τρίτων και ενσωματωμένο περιεχόμενο

Η Εταιρεία επιτρέπει στην Google και σε λοιπές τρίτες Εταιρείες, με τις οποίες συνεργάζεται, να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιεί. Στην περίπτωση που μέσω του δικτυακού τόπου της Εταιρείας ο χρήστης εισέρχεται σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεται με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (λόγου χάρη twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι τρίτοι αυτοί δικτυακοί τόποι ή φορείς ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies, αμέσως μόλις ο ίδιος μεταβεί στο σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου της Εταιρείας και διέπονται από την πολιτική Cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Για να γνωρίζει ο χρήστης πώς θα τα διαχειριστεί, θα πρέπει να διαβάσει τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα Cookies που χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας, η χρονική διάρκεια, ο σκοπός και η προέλευση καθενός:

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el&co=GENIE.Platform=Desktop

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US

 1. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Αναλόγως των επιλογών που δίνει στους χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί ο χρήστης να επιτρέπει την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιεί/διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα Cookies ή να ειδοποιείται κάθε φορά που λαμβάνει Cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης.

Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη, ότι, σε περίπτωση που απορρίψει ή απενεργοποιήσει τα Cookies του δικτυακού  τόπου της Εταιρείας, η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας ενδέχεται εν μέρει να απωλεσθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies, δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από το χρήστη, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

 1. Αλλαγές στη χρήση των Cookies από την Εταιρεία

Η Εταιρεία δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες του, αφότου έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι ο χρήστης αποδέχεται αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν ο χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Δεδομένων, όπως αυτή δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει, ο χρήστης θα πρέπει να διακόψει την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας. 

 1. ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την Εταιρεία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής, η υποβολή καταγγελίας θα πρέπει να γίνεται κατόπιν της υποβολής παραπόνου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχει ορίσει η Εταιρεία, ήτοι την Μαρούσα Μάμμα του Ανδρέα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@greecesailing.gr

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Χίου.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση chiosyachting@gmail.com.

Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα βάσει της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

BOOK NOW